كچي كورد
از پنجره روزگار به درخت عمر که مينگرم / خوش تر از ياد خداوند ثمري نيست.  
قالب وبلاگ
لینک دوستان

http://fa.azadnegar.com/files/imagecache/news_image/iphone3g.jpg

روی مانیتور کامپیوتر یا بالای صفحه گوشی بچسبانیم

ورود شیطان ممنوع

فعالیت کردن در فضای مجازی و پاک ماندن در آن تقوای دو چندانی می خواهد.

یادمان نرود:گاهی به گناه به اندازه یک کلیک فاصله داری

میادمان نرود:فضای مجازی هم محضر خداست...

[ سه شنبه 1393/08/20 ] [ 22:36 ] [ نازنین ]
دختربا نازبه خداگفت:

چطور زیبا می آفرینی ام و انتظار داری خود را برای همگان نكنم؟
خدا گفت:زیبای من!تو را فقط برای خودم آفریدم
دخترك،پشت چشمی نازك كرد و گفت:خدا كه بخل نمی ورزد،بگذار آزاد باشم
*خدا چادر را به دخترك هدیه داد*
دخترك با بغض گفت:با این؟اینطور كه محدودترم.اصلا می خواهی زندانی ام كنی؟یعنی اسیر این چادر مشكی شوم ؟؟؟؟
خدا قاطع جواب داد:بدون چادر،اسیر نگاه های آلوده خواهی شد...هر چیز قیمتی را كه در دسترس همه نمی گذارند.تو جواهری
دخترك با غم گفت:آخر...آخر،آنوقت دیگر كسی مرا دوست نخواهد داشت.نه نگاهی به سمت من خواهد آمد و نه كسی به من توجه میكند
خدا عاشقانه جواب داد:من خریدار توام!
منم كه زود راضی می شوم و نامم سریع الرضاست.
آدمیانند و هزاران نوع سلیقه!
هرطور كه بپوشی و بیارایی،باز هم از تو راضی نمی شوند!
اصلا مگر تو فقیر نگاه مردمی؟آن نگاه ها مصدومت میكند
*دخترك آرزویش را به خدا گفته بود و می خواست چونان فرشته ای محبوب جلوه كند*

 

[ چهارشنبه 1393/03/21 ] [ 23:1 ] [ نازنین ]

در کلاس درس خدا؛

 آن هایی که ناله می کنند، رد می شوند؛

 آن هایی که صبر می کنند، قبول می شوند؛ 

 آن هایی که شکر می کنند، شاگرد ممتاز می شوند.

[ شنبه 1392/11/12 ] [ 16:44 ] [ نازنین ]
ای تارک نماز !! چگونه سخنم را آغاز کنم در حالی که
تو همه ی پل های بین من و خود را خراب کرده ای؟! و
چه دارم که به تو بگویم؟! و چگونه بگویم؟ از راه
تشویق وارد شوم؟… و یا تو را از عاقبت کارت
بترسانم؟ …
ای تارک نماز !! فکر می کنی که هستی؟
آیا تا این حد خود را از پروردگارت بی نیاز می دانی که از
سجده برای او خودداری می کنی؟
آیا غرور و تکبر تو را به آنجا رسانده که از ایستادن خاشعانه در برابر پرورگارت ابا می کنی؟
{ ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است؟ ) ۶( پروردگاری که تو را آفریده است و
سپس سر و سامانت داده است و بعد معتدل و متناسب کرده است ) ۷( و آنگاه به هر شکلی که خواسته است تو را در
آورده است و ترکیب بسته است{ ]انفطار: ۸  ۶ ]
ای تارک نماز !! آیا نمی دانی نماز آخرین چیزی است که انسان مسلمان به آن پایبند خواهد ماند و اگر آن را ضایع کند
گره های اسلام یکی پس از « : تمام دین خود را زیر پا نهاده است؟ رسول الله  صلی الله علیه وآله وسلم  می فرماید
دیگری باز خواهند شد، پس هرآنگاه گرهی باز شد مردم به گره بعدی چنگ خواهند زد. اولین آنها حکم )حکومت بر
ابن حبان در صحیح خود روایت نموده و آلبانی آن را صحیح دانسته است [ .» اساس اسلام( است و آخرین آنها نماز ]
ای تارک نماز !! مگر نمی دانی هر کس عمدا نماز را ترک کند از حفظ و مراقبت الهی محروم خواهد شد؟ رسول الله
به الله شرک مورز حتی اگر شکنجه شوی و سوزانده شوی، از پدر و مادرت « : صلی الله علیه وآله وسلم  می فرماید
اطاعت کن حتی اگر تو را از اموالت و از هر آنچه از آن توست محروم سازند، و نماز را عمدا ترک مکن که هرکس
طبرانی آن را روایت کرده و آلبانی آن را حسن لغیره [ » نماز را عمدا ترک گوید از حفظ و مراقبت الله محروم خواهد شد
دانسته است ]
ای تارک نماز !! اگر نماز را ترک کنی چه چیز از اسلام برایت باقی خواهد ماند؟ آیا نمی دانی نماز ستون اسلام و
خیمه ی ایمان است؟
ای تارک نماز !! آیا نمی دانی ترک نماز کفر و شرک و گمراهی است.فاصله ی میان انسان و شرک و کفر، ترک نماز است « : رسول الله  صلی الله علیه وآله وسلم  می فرماید
مسلم ]
پیمان میان ما و آنها نماز است، هر که آن را ترک گوید کفر « : همچنین رسول الله  صلی الله علیه وآله وسلم  می فرماید
احمد و ترمذی روایت کرده اند و آلبانی آن را صحیح دانسته است [ » ورزیده است ]
همانا هر آنکه نماز را ضایع کند سهمی از اسلام ندارد « : عمر بن الخطاب رضی الله عنه می فرمایدهر آنکه نماز را ترک کند دین ندارد « : ابن مسعود رضی الله عنه می فرماید ».
اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک هیچ عملی جز نماز را کفر نمی « : عبدالله بن شقیق رحمه الله می گوید
دانستند ».
هر کس نماز را ترک کند کفر ورزیده است « : ابراهیم نخعی رحمه الله می گوید ».
آنکه نماز را از وقت آن به تاخیر می اندازد مرتکب گناه کبیره شده است و هر کس آن را « : امام ذهبی رحمه الله می گوید
کاملا ترک گوید مانند آن است که زنا و دزدی کند. و ترک هر نماز یا از دست دادن آن گناه کبیره است پس اگر این کار
را چند بار تکرار کند او از اهل کبائر است مگر اینکه توبه نماید، اما اگر ترک نماز را ادامه دهد او از زیانکاران و
اشقیاء و مجرمان خواهد بود ».
است؟ » نفاق « ای تارک نماز !! آیا نمی دانی ترک نماز و سهل انگاری در آن
{ بیگمان منافقان الله را گول می زنند! در حالی که الله ایشان را گول می زند. منافقان هنگامی که برای نماز بر می خیزند،
سست و بی حال به نماز می ایستند و با مردم ریا می کنند و الله را یاد نمی کنند جز اندکی{ ]نساء : ۲۴۳ ]
سنگین ترین نماز برای منافقان نماز عشاء و نماز صبح است و « : و رسول الله  صلی الله علیه وآله وسلم  می فرماید
متفق [ » اگر آنها می دانستند در این نمازها چه چیزی است حتی سینه خیز برای ادای آنها ]در مسجد[ حاضر می شدند
علیه ]
دوست بی نماز من! می بینی؟! حتی منافقان نماز می خواندند… اما برای ریا… اما تو هرگز نماز نمی خوانی !!
ای تارک نماز !! تمام موجودات برای پروردگار خود سجده می کنند به جز تو !! :
{ آیا ندیده ای که تمام کسانی که در آسمان ها بوده و همه ی کسانی که در زمین هستند، و خورشید و ماه و ستاره ها و
کوه ها و درختان و جانوران و بسیاری از مردمان، برای الله سجده می برند و بسیاری از مردمان هم عذابشان حتمی
است، و الله هر که را بی ارزش کند، هیچکسی نمی تواند او را گرامی دارد، الله است که هر چیزی را که بخواهد انجام
می دهد{ ]حج: ۲۸ ]
و اگر تو نماز را بر پا نداری از آنهایی خواهی بود که عذاب بر آنها حتمی شده است .
ای تارک نماز !! آیا راضی می شوی که جمادات و حیوانات و دیگر مخلوقات بهتر و عاقلتر از تو باشند؟
ای تارک نماز !! آیا نمی دانی تارک نماز در روز قیامت دچار ذلت و ترس و خواری خواهد شد؟ الله سبحانه و تعالی
می فرماید :
{ روزی، هول و هراس به اوج خود می رسد و کار سخت و دشوار می شود. در این هنگام از کافران و مشرکان خواسته
می شود که سجده کنند اما آنها نمی توانند چنین کنند ) ۴۳ ( این در حالی است که چشمانشان به زیر افتاده است، و خواری
و پستی وجود ایشان را فراگرفته است. پیش از این نیز )در دنیا( بدانگاه که سالم و تندرست بودند به سجده بردن
خوانده می شدند { ]قلم : ۴۴  ۴۳ ]
چه حسرت شدیدی اگر در حالی که تارک نماز هستی مرگت فرا رسد …
چه مصیبت عظیمی اگر در این حال در روز قیامت برانگیخته شوی …

[ شنبه 1392/11/12 ] [ 16:33 ] [ نازنین ]

من زن هستم
می گویند
مرا آفریدند از استخوان دنده ی چپ مردی
به نام آدم
حوایم نامیدند
یعنی زندگی
تا در کنار آدم
یعنی انسان
همراه و همصدا باشم
می گویند میوه سیب را من خوردم
شاید هم گندم را
و مرا به نزول انسان از بهشت محکومم مینمایند
بعد از خوردن گندم
و یا شاید سیب
چشمانشان بازگردید
مرا دیدند
مرا در برگ ها پیچیدند
مرا پیچیدند در برگ ها
تا شاید راه نجابتی از معصومیتم پیدا کنند
نسل انسان زاده من است
من
حوا
فریبخورده ی شیطان
و می گویند
درد و رنج انسان هم زاده من است
زاده ی حوا
که آنان را از عرش عالی به دهر خاکی فرو افکند
شاید گناه من باشد
شاید هم از فرشته ای از نسل آتش
که صداقت و سادگی مرا
به بازی گرفت و فریبم داد
مثل همه که فریبم می دهند
اقرار می کنم
که دلی پاک
معصومیتی از تبار فرشتگان
وباوری ساده تر و صاف تر از
آب های شفاف جوشنده ی یک چشمه دارم
با گذشت قرن ها باز هم آمده ام
ابراهیم زاده ی من بود
و اسماعیل پرورده ی من
گاهی در وجود زنی از تبار فرعونیان که موسی را در دامنش پرورید
گاهی مریم عمران ، مادر بکر پیامبری که مسیح اش نامیدند
و گاه خدیجه ، در رکاب مردی که محمدش خواندند
فاطمه من بودم
زلیخای عزیز مصر و دلباخته ی یوسف هم من بودم
زن لوط ، زن ابولهب و زن نوح/ملکه سبا من بودم و فاطمه ی زهرا هم من
گاه بهشت را زیر پایم نهادند و
گاه ناقص العقل و نیمی از مرد خطابم نمودند
گاه سنگبارانم نمودند و
گاه به نامم سوگند یاد کرده و در کنار تندیس مقدسم
اشک ریختند
گاه زندانی ام نمودند و
گاه برای آزادی حضورم جنگیدندو
گاه قربانی غرورم نمودند و
گاه بازیچه ی خواهشهایم کردند
اما حقیقت بودنم را
و نقش کنده کاری شده ی هستی ام را
بر برگ برگ روزگار
هرگز
منکر نخواهند شد
من مادر نسل انسانم
من
حوایم ، زلیخایم ، فاطمه ام ، خدیجه ام، مریمم
من
درست همانند رنگین کمان
رنگ هایی دارم روشن و تیره
و حوا مثل توست ای آدم
اختلاطی از خوب و بد
و خلقتی از خلاقی که مرا
درست همزمان با تو آفرید
بیاموز که من نه از پهلوی چپ ات
بلکه
استوار ، رسا و همطراز با تو
زاده شدم
بیاموز که من مادر این دهرم
و تو
مثل دیگران
زاده ی من .........

[ شنبه 1392/07/27 ] [ 15:31 ] [ نازنین ]

من  خدایی دارم که در لابلای شبهای تار چراغ راهم می شود

و در زیر آفتاب سوزان زندگی  ، سایه  بالای سرم.


من خدایی دارم که هزاران بار زیباتر از خورشید

و هزاران بار لطیفتر از دریاست.


من خدایی دارم که در هر لحظه به یادم شمعی در آسمان روشن می کند

ونظر می کند بر سلامتی روحم

و به اندازه دستان کوچکم جایی برای لمس عشق دارد.


من خدایی دارم که در همه حال برایم لالایی مادرانه سر می دهد

و عاشقانه گیسوانم را شانه می کند ،

و می شوید از من غبار زجرها و گرد تنهایی ها .


من خدایی دارم که هر شب پتوی  زر دار آسمان را به رویم می اندازد

و گرمای زمین را نثارم می کند  و سکوت را حاکم

می سازد تا من آسوده و آرام بخوابم.


من خدایی دارم که هر صبح نسیم روحبخش زندگی را در رگهایم می دمد

و می شوید صورت سیاهم را با دستان مهربانش

و می دهد بر من حوله نسیم تا خشک کنم گناهان دیروز و دیروزهایم .


من خدایی دارم که بی منت  به من مهر می ورزد و بی توقع دوستم دارد.

خدای  من  تنهاترین خداست.

خدای  من  زیباترین خداست.

خدای من مهربانترین خداست.

[ پنجشنبه 1392/06/07 ] [ 17:10 ] [ نازنین ]

خداوند می فرماید: «الا بِذکر الله تَطمَئِنُّ القلوب»(رعد،28)دلها با ذکر الله آرام می گیرد.

برکت،لذت و شیرینی و آرامشی که در نام پاک الله تعالی جل جلاله موجود است ،بر کسی که چند روز این نام مقدس را ورد زبان و حرز جان خود کرده است بر کسی پوشیده نیست.

این نام مقدس ،آرام بخش و شادی آفرین دلهاست. حضرت رسول(ص)می فرمایند:«مثال آن کسی که الله را یاد می کند و آن که یاد نمی کند،مانند مرده و زنده است.»یعنی ذکر کننده زنده و آنکه ذکر نمی کند ،مرده است.

پس بر ما لازم است که از ذکر و یاد الله جل جلاله لحظه ای غافل نشویم. زیرا انعامات و احسانات آن منعم مقدس به قدری زیاد و بی نهایت است. که  نمی توانیم آنها را شماره کنیم . ذکر و یاد چنین منعمی ،یک امر فطری و طبیعی است. لیکن با وجود این ،وقتی قرآن کریم و احدیث نبوی و اقوال و احوال بزرگان مملو از ترغیب و تشویق است ،شایسته است که آدمی از برکات ،جایگاه و انوار آن بهرمند شود.

خداوند جل جلاله می فرمایند:«فاذکرونی اذکرکم و اشکرولی ولا تکفرون»(بقره،152)پس شما مرا یاد کنید تا یاد کنم شما را و سپاس گویید مرا و ناسپاسی  من را نکنید.

خداوند جل جلاله می فرمایند:«وَ اذکُر رَبَّک کثیرا وَ سَبِّح بالعشی و الابکار»(آل عمران،41)پروردگار خود را بسیار یاد کن و صبح و شام او را تسبیح بگو»

«وَ لَذکرُ الله اکبر»(عنکبوت،45)هر آیینه یاد کردن خدا بزرگتر از همه است.

و همچنین خداوند جل و جلاله در سوره حج ،آیه 35«وَ بَشِّر المُخبِتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم»بشارت ده نیایش کنندگان را،آنانکه  چون یاد کرده شود ،دلهایشان بترسد.

[ پنجشنبه 1392/06/07 ] [ 17:2 ] [ نازنین ]

السلام علیکم

سفر  زیارتی،سیاحتی و همیشگی اخرت:

ابتدا گذر نامه ی زیر را  تکمیل کنید.

نام:انسان

نام خانوادگی:اآدمی زاد

لقب:اشرف مخلوقات

نام پدر:آدم

نام مادر:حوا

ساکن:کهکشان راه  شیری،منظومه شمسی،زمین

ساعت حرکت  پرواز:هر وقت که خدا صلاح بداند.

مقصد:آخرت(بهشت یا جهنم)

وسایل مورد نیاز:

1-دو متر پارچه ای سفید

2-خدمت به خلق خدا

3-عمل نیک

4-انجام واجبات و ترک محرمات

5-نماز اول وقت

6-امر به معروف و نهی از منکر

7-دعای والدین و مومنین

8-اعمال صالح و،تقوا  ایمان

ملاخضات:

1-خواهشمند است،جهت رفاه  خود  زکات را  قبل  از پرواز پرداخت نمایید.

2-از آوردن ثروت،مقام،ماشین حتی داخل فرودگاه جدا خودداری نمایید.

3-حتما قبل از حرکت به بستگان خود بگویید تا از آوردن دسته گلهای سنگین،سنگ قبر گران و تجملاتی و نیز مراسم های پر خرج و عزاداری پیش از سه روز غیره خودداری نمایند

4جهت یادگاری قبل از پرواز اموال خود  را بین فرزندان و امور فقرا و مستضعفین قسمت نمایید

5-از آوردن بار اضافی از  قبیل حق الناس،غیبت،تهمت و غیره جدا خودداری نمایید

جهت کسب اطلاعات بیشتر به قرآن و سنت پیامبر(ص)مراجعه نمایید:

تماس و مشاوره به صورت شبانه روزی و رایگان،مستقیم و بدون وقت قبلی است

در صورتی که قبل از پرواز به مشکل بر خوردید با شماره  تلفن های زیر تماس فرمایید .186 سوره بقره،45سوره ی نساء،129سوره ی توبه،55سوره ی اعراف،2و3 سوره ی طلاق،

امیداوارم سفر آسوده ای در پیش داشته باشید.

سرپرست کاروان حضرت عزرائیل.

[ چهارشنبه 1392/03/15 ] [ 16:48 ] [ نازنین ]

[ پنجشنبه 1392/02/05 ] [ 13:16 ] [ نازنین ]

[ پنجشنبه 1392/01/29 ] [ 13:18 ] [ نازنین ]
دنیا مانند پژواك اعمال و خواستهای ماست. اگر به جهان بگویی: "سهم منو بده..." دنیا مانند پژواكی كه از كوه برمی گردد، به تو خواهد گفت: "سهم منو بده..." و تو در كشمكش با دنیا
دچار جنگ اعصاب می شوی. اما اگر به دنیا بگویی: "چه خدمتی برایتان انجام دهم؟..."
دنیا هم بتو خواهد گفت: "چه خدمتی برایتان انجام دهم؟..."

به جذابترین  گروه اینترنتی ملحق شوید

هر كس به دیگری زیانی برساند و یا ضربه ای به كسی بزند، بیشترین زیان را خود از آن خود
خواهد دید، چرا كه هركس در دادگاه عدل الهی در برابر اعمال ناروای خودش مسؤول است.

به جذابترین  گروه اینترنتی ملحق شوید

به هر كاری كه دست زدید، نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید،
زیرا این شیوه ی زندگی معجزه آفرینان است.


به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

درستكارترین مردم جهان، بیشترین احترام را بسوی خود جلب شده می بینند،
حتی اگر آماج بیشترین بدرفتاریها و بی حرمتیها قرار گیرند.

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

تنها راه تغییر عادتها، تكرار رفتارهای تازه است.

به جذابترین  گروه اینترنتی ملحق شوید

اگر شخصیت خود را با فعالیت‌های شغلی خویش می‌سنجید،
پس غیرواقعی نیست اگر بگویید وقتی كار نمی‌كنید فاقد شخصیت هستید.برای آغاز هر تحول در خود، ابتدا منبع تولید ترس و نفرت را
در وجود خود شناسایی و ریشه كن كنید.


از مهم ترین كارهایی كه به عنوان یك آدم بزرگ می توانید انجام دهید
اینست كه گهگاه به شادمانی دوران كودكی برگردید.
به جذابترین  گروه اینترنتی ملحق شوید

اگر مختارید كه بین حق به جانب بودن و مهربانی یكی را انتخاب كنید، مهربانی را انتخاب كنید.

به جذابترین  گروه اینترنتی ملحق شوید

دروغ انفجاریست در اعتماد به نفس تو.

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

انتخاب با توست، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان
یا بگوئی : خدا به خیر کنه، صبح شده ...

به جذابترین  گروه اینترنتی ملحق شوید

به دل خود مراجعه کنید و نسبت به تمام کسانی که در گذشته از دست آنها ناراحت شده اید
احساس محبت نمایید. هر جا ناراحت شدید اقدام به بخشش و عفو نمایید.
عفو و گذشت پایه بیداری معنوی است.

به جذابترین  گروه اینترنتی ملحق شوید

عشقم نثار کسیست که با دستپاچگی در جاده‌ها از من سبقت می‌گیرد. به کسی که در گوشهٔ خیابان به حالت احتیاج افتاده ‌است، کمی پول بیشتری می‌دهم. بین جر و بحثهای مردم در یک سوپر مارکت می‌روم و سعی می‌کنم به آن محیط عشق ببرم. در غالب هزاران راه، هر روز، عبادت معنویم بخشیدن عشق است و نه اینکه یک مسیحی، کلیمی، بودایی یا مسلمان باشم بلکه سعی میکنم شبیه به مسیح، شبیه به بودا، شبیه به موسی، و یا شبیه به محمد باشم.

به جذابترین  گروه اینترنتی ملحق شوید

آنان که به قضاوت زندگی دیگران می نشینند، از این حقیقت غافلند که با
صرف نیروی خود در این زمینه، خویشتن را از آرامش و صفای باطن محروم می کنند.

به جذابترین  گروه اینترنتی ملحق شوید
الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدردی، همدردی کنم
بیش از آنکه مرا بفهمند، دیگران را درک کنم
پیش از آنکه دوستم بدارند، دوست بدارم
زیرا در عطا کردن است که می ستانیم و در بخشیدن است که
بخشیده می شویم و در مردن است که حیات ابدی می یابیم.

به  جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

به جذابترین  گروه اینترنتی ملحق شوید


[ شنبه 1391/12/05 ] [ 15:38 ] [ نازنین ]


من خدایی دارم که در این نزدیکیست
نه در آن بالاها!
مهربان,خوب, قشنگ
چهره اش نورانیست
گاهگاهی سخنی می گوید با دل کوچک من
ساده تر از سخن ساده من
او مرا می فهمد
او مرا می خواند, او مرا می خواند
یاد او ذکر من است در غم و شادی
چون به غم می نگرم ان زمان رقص کنان می خندم
که خدا یار من است
که خدا در همه جا یاد من است
او خداییست که همواره مرا می خواهد...

[ شنبه 1391/11/28 ] [ 15:29 ] [ نازنین ]
خه‌د‌ه‌نگی چاوی شۆخی تۆ له دڵ بردوویه‌تی ئارام

به‌ غه‌یری‌ شه‌ربه‌تی لێوت نیه‌ بۆ ده‌ردی من ده‌رمان


سه‌رم سۆڕ ما ئه‌من ئه‌مڕۆ له ناو بازاڕی دڵداری

که بۆ ده‌س ناکه‌وێ شادی،خه‌فه‌ت هه‌رتا بڵێی هه‌رزان


له ناو قاپی دڵی ته‌‌‌نگم نیه بێجگه له وێنه‌ی تۆ

به یادی خونچه‌که‌ی لێوت ئه‌با‌رێنم له چاو باران

له خه‌م پڕ بوو پیاڵه‌ی دڵ له دوای رۆژانی دڵداری

چ‌ سه‌یره کاری ئه‌م چه‌رخه‌ که‌مێ شادی‌ گه‌لێ گریان

هه‌تاوی پڕ گڕی عومرم،گوڵی سووری ژیانم بوی

هه‌تاوم که‌وته پشت کێو و به‌هار بوو به گه‌ڵارێزان

کزه‌ی شه‌وگاری زستانه‌ شه‌وانی سه‌ردی ته‌نیایی

مه‌گه‌ر ئامێزی گه‌رمی تۆ به خه‌و کا عاشقی له‌رزان

ئیتر ناتبینمه‌و هه‌رگیز،گوڵی سوورم خودا حافیز

ئه‌گه‌ر چی چوی به خۆڕایی،ئه من ماوم له‌ سه‌ر په‌یمان

[ جمعه 1391/10/22 ] [ 8:12 ] [ نازنین ]
ده‌ڵێن دونیا خرا بوونه‌و ،که‌چی من
له‌ مێژ ساڵه‌ که‌ دونیام لێ خرا بۆ
که‌ ڕۆیی خۆری چاوی تۆ له‌ دڵما
قیامه‌ت له‌و ده‌می ڕا لێره‌ ڕابۆ
ده‌ڵێن دونیا هه‌مووی تاریک ده‌بێ لێت
که‌ چی دونیای مه‌ ڕوناکی نه‌دیوه‌
که‌ مانگی ڕووت له‌ پشت هه‌وران بزر بوو
شه‌و و ڕۆژم له‌ تاریکی خزیوه‌
ده‌ڵێن تێکچونی کێو و به‌حر و به‌ڕه‌
ده‌ڵێن وێک که‌وتنی ئاسمان و عه‌رزه‌
که‌چی له‌و کاته‌وه‌ ڕۆیشتی لێره‌
دڵی من تێک چوو .هه‌ر وه‌ک بوومه‌ له‌رزه‌
ده‌ڵێن ئاگر ده‌بارێ وا له‌ ئاسمان
ده‌سووتێ هه‌رچی له‌م دونیایه‌ دایه‌
به‌ڵام هێشتا وه‌کوو ئه‌و ئاگره‌ی نێ
که‌ سوتاندی ده‌روونم به‌و هه‌وایه‌
ئه‌گه‌ر ویستت ببینی ئه‌م جیهانه‌
چلۆنه‌ هه‌ڵوه‌شان و داڕمانی
وه‌ره‌ تاوێ له‌ خاڵی خۆت بڕوانه‌
ده‌بینی چۆنه‌ تێک ڕووخانی جوانی
[ چهارشنبه 1391/09/29 ] [ 16:1 ] [ نازنین ]

[ جمعه 1391/09/17 ] [ 17:27 ] [ نازنین ]
پروردگارا! ببخش مرا که نمازم، وقت یافتن گمشده های من است.

...پروردگارا! ببخش مرا که نادانی دیگران را به رخشان کشیدم.

پروردگارا! ببخش مرا که برای همه گردن کشیدم، به غیر از خودم.

پروردگارا! ببخش مرا که دیگران رو وادار به معذرت خواهی کردم.

پروردگارا! ببخش مرا که همه اش دعا کردم خدایا! مرا از شر خلق دور بدار و یک بار نگفتم خلقت را از شر من دور دار.

پروردگارا! ببخش مرا که فکر و دلم از تو عزلت گزید و از گناه نه.

پروردگارا! ببخش مرا که هر چه با من مدارا کردی، من بر تو خیره سری کردم.

پروردگارا! ببخش مرا که آن قدر که بر بی منزلی و بی کاری و... گریستم، بر غم فراق از تو گریه نکردم.

پروردگارا! ببخش مرا که آن قدر که به فکر زیبایی ظاهر و مدلباس و... بودم، به فکر زیبایی و طهارت باطنم نبودم.

پروردگارا! ببخش مرا که با رفتار زشتم، دیگران را به دین بدبین کردم.

پروردگارا! ببخش مرا که در مجادله با این و آن فهمیدم که حق با من نیست؛ ولی به رو نیاوردم.

پروردگارا! ببخش مرا که برای نظرات دیگران، آن گونه که حق شان بود، ارزش قائل نشدم.

پروردگارا! ببخش مرا که موقع تعریف و تمجید دیگران، باورم شد که راستی کسی هستم!
[ شنبه 1391/09/04 ] [ 22:11 ] [ نازنین ]

آرزوی من!

 بالاتریـن خواهش!

خدایا

 فاصــله بگـذار میان من و هر چه نمی گـذارد بـنـدگی کنـم !

..

[ چهارشنبه 1391/09/01 ] [ 20:27 ] [ نازنین ]

آزارم میدهی ؛

به عمد ...یا غیرعمد خدا میداند...

اما من آنقدر خسته ام ,

آنقدر شکسته ام که هیچ نمی گویم ...

حتی دیگر رنجیدن هم از یادم رفته است ...

اشک میریزم...

سکوت میکنم و تو ...

همچنان ادامه میدهی...

نفرینت هم نمی کنم ...

خیالت راحــتـــــ . . .

شکســـــته ها نفرین هم بکــنند ،

گیرا نیســـت …!

نـــفرین ،

ته ِ دل می خـواهد

دلِ شکســـته هـم که دیگر

ســــر و ته ندارد....

[ شنبه 1391/08/27 ] [ 18:22 ] [ نازنین ]
[ چهارشنبه 1391/08/17 ] [ 20:9 ] [ نازنین ]
آیا می دانید هنگامی که یک رکعت نماز خوانده می شود نام زیبای احمد شکل می گیرد ؟


[ چهارشنبه 1391/08/17 ] [ 19:49 ] [ نازنین ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

کاش میشد:بچگی را زنده کرد

کودکی شد،کودکانه گریه کرد

شعر ” قهر قهر تا قیامت” را سرود

آن قیامت، که دمی بیش نبود

فاصله با کودکی هامان چه کرد ؟

کاش میشد ، بچگانه خنده کرد . . .
************************

سلام دوستای گلم از وبلاگ دومم با عنوان خدای دلشکستگان (http://nazanink90.blogfa.comدیدن کنید
امکانات وب

☼ ساخت کد صوتی مبعث برای وبلاگ ☼

***

مشاهیر كرد

كتاب خانه هورامان

' dir="ltr" >

**

.

**
**

.

** ***

ئه کره م حه‌سنزاده(سه‌ریاس)

Online User*****